Vertrouwelijkheid, rapportage, supervisie en intervisie
Als coach ga ik met jou als cliënt een vertrouwensrelatie aan. Daarom ben ik verplicht tot geheimhouding van hetgeen mij uit hoofde van de uitoefening van mijn beroep als coach ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Die verplichting blijft na het beëindigen van de professionele contacten bestaan (artikel 70 van de Beroepscode voor Psychologen 2024).

De inhoud van de rapportages die je ontvangt, zijn vertrouwelijk en zijn alleen voor jou bestemd. Alle rapportages en documenten betreffende het coaching traject worden door mij zorgvuldig bewaard en zijn extra beveiligd met het met jou afgesproken wachtwoord. Dat geldt ook voor documenten die ik je eventueel toestuur.

Hoewel we steeds gebruik zullen maken van een uniek wachtwoord om documenten te beveiligen, is het belangrijk dat je ook zelf aandacht hebt voor de vertrouwelijkheid van je gegevens. Gebruik daarom alleen een e-mailadres in het contact met mij dat niet voor anderen toegankelijk is.

Voor wetenschappelijke publicaties of voor onderwijsdoelstellingen, supervisie en intervisie mag ik als coach uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens gebruiken. De combinatie van gegevens en beschreven omstandigheden mag er beslist niet toe kunnen leiden dat derden daarin jou als cliënt kunnen herkennen (artikel 85 en 86 van de Beroepscode voor Psychologen 2024).

Gedragsregels coaching
De coaching vindt plaats conform het ZKM Vereniging Kwaliteitssysteem dat onder meer bestaat uit:
het ZKM Vereniging Kwaliteitsbeleid
het ZKM Vereniging Kwaliteitsreglement
het ZKM Vereniging Privacyreglement
het ZKM Vereniging Richtlijnen deskundigheidsbevordering
het ZKM Vereniging Evaluatiesysteem voor cliënten
Daarbij houd ik me aan:
De Beroepscode voor psychologen 2024, van het Nederlands Instituut van Psychologen
De Ethische code van de Vereniging van ZKM Beoefenaars
Al deze documenten en teksten zijn op te vragen door op de documenttekst te gaan staan met de cursor, de control toets ingedrukt te houden en met de rechtermuisknop erop te klikken.

Bewaartermijn gegevens
Jouw gegevens zullen door mij in het kader van de coaching bewaard worden in een (digitaal) dossier. Deze gegevens zal ik zeven jaar bewaren, vanaf het moment dat we het coaching traject hebben afgerond en de professionele relatie hebben beëindigd. Mocht je prijs stellen op afwijkende afspraken hieromtrent, dan kun je die aan mij kenbaar maken, bij voorkeur bij de start van de coaching. Je verzoek wordt, voor zover mogelijk, door mij ingewilligd. Bepaalde administratieve gegevens die ook jou kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever dienen door mij zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn, die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt.
Conform het ZKM Vereniging Privacyreglement heb je recht op inzage in het dossier dat ik bijhoud. Alle in het dossier vastgelegde gegevens ontvang je zowel op papier als in elektronische vorm. Voor verdere informatie over de omgang met persoonsgegevens en de doelstelling van de gegevensverwerking verwijs ik naar het ZKM Vereniging Privacyreglement.